REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PN Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za pośrednictwem sklepu internetowego pl.ecoride.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PN Group Poland Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2.
Administratorem Serwisu jest PN Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zarejestrowaną pod numerem spółki 6040196194, adres: ul. Jabłoniowa 46a, 80-175 Gdańsk, prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1
Definicje
1. Dostawa - oznacza usługę polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
2. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca oraz podmiot, który dostarcza do Klienta zamówiony u Sprzedawcy Towar.
3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa tj. Konsument, Przedsiębiorca;
4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową. Za konsumenta uważa się również przedsiębiorcę – osobę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego;
5. Konto Klienta - oznacza indywidualne dla każdego Klienta konto, które zostaje uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, wypełnieniu danych niezbędnych do zawarcia umowy i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta.
6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta z usług sklepu;
7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru. W przypadku użycia terminu „Konsument” należy przez to rozumieć również Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta;
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu.
9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz do zawierania umów sprzedaży.
10. Sprzedawca - oznacza PN Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zarejestrowaną pod numerem spółki 6040196194, adres: ul. Jabłoniowa 46a, 80-175 Gdańsk e-mail: kontakt@ecoride.com , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
13. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się ną odległość.
16. Usługa - oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
17. Umowa o świadczenie usług elektronicznych - umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

§ 2
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z serwisu i zapewnieniem bezpieczeństwa
1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie udostępnionych towarów oraz złożenie Zamówienia wymaga:
a. Posiadania urządzenia z zainstalowaną i działającą przeglądarką internetową, dostępem do sieci internet;
b.       Posiadania przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej;
c.   Włączonej obsługi plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności (stanowiącej integralną część Regulaminu).  
2. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci publicznej może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni zatem stosować właściwe środki techniczne zabezpieczające przed taką ewentualnością (np. programy antywirusowe i chroniące tożsamość). Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie danych do logowania do strony internetowej, w szczególności hasła.

§ 3
Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.  
2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. W celu rejestracji, Klient musi wypełnić formularz, w którym podawane są następujące dane:
Imię i Nazwisko
Nazwa/Firma
Numer NIP
Adres E-mail
Login:
Hasło
Po utworzeniu konta, Klient otrzyma informacje drogą e-mailową, że konto zostało utworzone i potwierdzone.
4.    Użytkownik może przy rejestracji o której mowa w ust. 3 podać również numer telefonu komórkowego.
5.    Założenie, rejestracja i korzystanie z konta w Sklepie jest bezpłatne.
6.    Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta zawarta zostaje między nim a Sprzedawcą Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych.
7.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane osobowe zostaną usunięte za wyjątkiem danych przetwarzanych w celach:
a.    obsługi procesu reklamacji;
b.    obsługi ewentualnych roszczeń
Dane te będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w dokumentacji rachunkowej będą z kolei przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych (wg terminów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2651 z późn. zm.)

§ 4
Ceny, koszty dostawy, zasady płatności
1. Sklep internetowy prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej rowerów elektrycznych.
2. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.  
3. Wszystkie ceny na stronie https://pl.ecoride.com zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych. W momencie złożenia Zamówienia cena Towaru jest wiążąca dla obu stron transakcji. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania warunków wyprzedaży, jednakże cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta i Sprzedawcy wiążąca. Zmiana ceny nie odnosi się do zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.
4. Oprócz ceny wymienionej w pkt 3, Sprzedawca zamieszcza również w Sklepie informację o najniższej cenie Towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem aktualizacji w postaci obniżki ceny.
5. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania Zamówienia.
6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
a)    przelew bankowy;
b)    karty płatnicze;
c)    BLIK;
d)    TPAY:
7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci przelewu internetowego albo płatności kartą – Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku bankowym środków pieniężnych odpowiadających wartości złożonego zamówienia wraz z kosztami dostawy. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku braku zapłaty za Towar/Towary z góry.
8. Przy akceptacji Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz wysłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
9. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

§ 5
Zaproszenie do zawarcia umowy
1. Sprzedawca pokazuje zdalnie na Stronie Internetowej Klientom wybrane Towary i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.
2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie umożliwienie wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.

§ 6
Zamówienia, procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dodanie produktów do Koszyka i postępowanie dalej zgodnie z procesem zakupowym. Do realizacji i finalizacji Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych i kontaktowych.
2. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę Klienta, dotyczącą zakupu wyszczególnionych w nim Produktów. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem Zamówienia i jego etapem realizacji.
3. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podania prawdziwych danych teleadresowych – jest to niezbędne do zrealizowania Zamówienia.
4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać ……. godziny na dobę przez …… dni w tygodniu pod adresem https://pl.ecoride.com W przypadku zamówień złożonych poza godzinami pracy …… sklepu przystąpienie do ich realizacji nastąpi w następnym dniu roboczym.
5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji, a następnie informuje (z zastrzeżeniem ustępu 5) o wysłaniu zamówienia lub możliwości jego odbioru w siedzibie Sklepu. Potwierdzenie zamówienia i informacja o jego wysyłce/możliwości odbioru w siedzibie Sprzedawcy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez Sprzedawcę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
Wiadomość zawiera: potwierdzenie zawarcia umowy, informację o łącznej cenie Towaru/Towarów (ceny podane włącznie z VAT oraz kosztami przesyłki) objętych Zamówieniem.
6. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy Towary objęte zamówieniem są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. Klient jest każdorazowo informowany o niedostępności Towarów podczas składania zamówienia.
7. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto (zawierające należny podatek VAT) i zawierają informację odnośnie kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.
8. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta, gdy Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia. Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia na trwałym nośniku bezpośrednio po zawarciu umowy Sprzedaży.
9. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym przesyłka zostanie wysłana nie później niż w terminie………….roboczych od dnia zawarcia umowy.
10. Sprzedawca informuje Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
11. Po dokonaniu Dostawy, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe.

§ 7
Dostawa
1. Zamówione towary są doręczane do Kupującego w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia.
2. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej: Spedimex, a ich koszty i termin realizacji są następujące:
a)    60zł na terenie całego kraju
3. Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
4. W przypadku, gdy Konsument zauważy i znajdzie naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Konsument uprawniony jest do żądania od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Konsument powinien jak najszybciej zawiadomić o tym fakcie Sklep internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Konsumenta.
5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówionego Towaru, odbiór ten może być dokonany w siedzibie Sprzedawcy w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu pod adresem: ul. Grunwaldzka 65 80-241 Gdańsk. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Towaru który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 dni od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 395 k.c.
6. Towar przechodzi na własność Konsumenta w momencie odbioru przesyłki od kuriera.
7. Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione Produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, Konsument jest zobowiązany o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u dostawcy i kontakt ze Sklepem Internetowym. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia. Jednak jak najszybsze zgłoszenie uszkodzenia lub utraty Towaru do Sklepu internetowego jest pomocne przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie:
a) 14 dni od dnia, o którym mowa w ust.3, zwane dalej„Ustawowe prawo odstąpienia”;
b) od 15. do 100 dnia od dnia, o którym mowa w ust. 3, zwane dalej „Rozszerzone prawo odstąpienia”) – z zastrzeżeniem poniższego ust. 13.
2. W przypadku zawarcia umowy przez Konsumenta podczas nieumówionej wizyty Sprzedawcy w miejscu zamieszkania albo w trakcie wycieczki zorganizowanej przez Sprzedawcę, - termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wynosi 30 dni.
3. Bieg terminów do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży:
a. w wykonaniu umowy, w której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa obejmuje więcej niż 1 Towar (dostarczane osobno, partiami albo w częściach) – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
b. dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
4. Aby dokonać odstąpienia od Umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem pl.ecoride.com Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu określonego w pkt. 1 i pkt 2 i liczonego wg pkt 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
5. Jeśli Konsument złożył formularz o którym mowa w ust. 4 zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Skorzystanie z formularza o którym mowa w 4 stanowi zgodę na dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza o którym mowa w ust. 3 złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o którym mowa w ust. 4 zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie miało miejsce wcześniej.
11. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie do Sprzedawcy lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ma obowiązek zapakować zwracany Towar z należytą starannością. Zalecane jest zapakowanie Towaru w oryginalne opakowanie oraz przesłanie towaru razem z formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Towaru.
12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Sprzedawcę.
13. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieużywanych i nieuszkodzonych, posiadających wszystkie elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
15. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a Konsument został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
16. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty przesyłki).
17. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta/ dodatkowych kosztów jeśli wybrał on sposób dostarczenia Towaru z powrotem do Sprzedawcy bardziej kosztowny niż sposób Dostawy oferowany przez Dostawcę.
18. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta kosztach zwrotu rzeczy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
19. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowę tę uważa się za niezawartą.

§ 9
RĘKOJMIA
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru/Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. W przypadku Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji, zwrotu) Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o wadach Towaru, w szczególności o widocznych śladach używania. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek odpowiedniego opisania Towaru zarówno nowego jak i używanego. Akceptacja przez Klienta wad wymienionych przez Sprzedawcę wyłącza możliwość powołania się na te wady w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta.
3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klientowi może skorzystać z następujących uprawnień:  
a. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wskazany Towar na zgodny z umową;
b. żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
4. Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na zgodny z umową, jeżeli informacja o wadach Towaru została przekazana Klientowi przed dokonaniem zakupu. 
5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 
6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty związane z reklamacją pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę. 
7. Reklamacja związana z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży może być złożona przez Klienta w dowolnej formie. W celu usprawnienia procesu reklamacji, proponuje się jednak przedkładanie reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internetowy Sklepu podany w Danych Kontaktowych z podaniem numeru zamówienia oraz opisu Towaru.
8. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
9. Klient ma również możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Danych Kontaktowych, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację.
10. W przypadku gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca odmówił naprawy albo wykonania obowiązku wymiany Towaru na zgodny z umową (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 4), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 10 
GWARANCJA
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na stronie internetowej Sklepu.

§11 
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Sklep internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy.
3. Użytkownicy obowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Konta Klienta do momentu naprawienia uchybienia przez Klienta lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie.
 
§ 12
Publikacja i weryfikacja opinii klientów
1. Klientom, którzy dokonali zakupu Towaru w Sklepie, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie internetowej Sklepu opinii dot. nabytych przez nich Towarów. 
2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z usług Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie po zalogowaniu się do Panelu Klienta. 
3. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
4. Zakazane jest zamieszczanie przez Klientów opinii:
a. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
b. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Rozdziału 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U.2022 poz. 1233 z późn. zm.);
c. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
d. przez opłaconych Użytkowników lub Klientów, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
2. Sprzedawcy przysługuje w każdej chwili prawo do dokonania weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności czy pochodzą one rzeczywiście od Klientów, którzy nabyli Towar. 
3. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia opinii do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zweryfikowanie zamieszczonej opinii odpowiednie do posiadanych przez Sprzedawcę możliwości. 
4. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy publikacji na stronie internetowej Sklepu bądź też jej usunięcia. 
 
§ 13
Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§14  
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Sklep internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy.
3. Użytkownicy obowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Konta Klienta do momentu naprawienia uchybienia przez Klienta lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie.

§ 15
Publikacja i weryfikacja opinii klientów
1. Klientom, którzy dokonali zakupu Towaru w Sklepie, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie internetowej Sklepu opinii dot. nabytych przez nich Towarów.
2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z usług Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
3. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
4. Zakazane jest zamieszczanie przez Klientów opinii:
a. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
b. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Rozdziału 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U.2022 poz. 1233 z późn. zm.);
c. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
d. przez opłaconych Użytkowników lub Klientów, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
2. Sprzedawcy przysługuje w każdej chwili prawo do dokonania weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności czy pochodzą one rzeczywiście od Klientów, którzy nabyli Towar.
3. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia opinii do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zweryfikowanie zamieszczonej opinii odpowiednie do posiadanych przez Sprzedawcę możliwości.
4. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy publikacji na stronie internetowej Sklepu bądź też jej usunięcia.

§ 16
Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Informacje dot. możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne:
a. w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
b. w siedzibach powiatowych organizacji społecznych, których zadania statutowe obejmują ochronę konsumentów;
c. w siedzibach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
d. na stronach internetowych należących do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Konsument, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 18 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Sklepu;
b. zmian w funkcjonowaniu Serwisu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów i przechowywanych danych osobowych;
c. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Informacja o zmianie treści Regulaminu Sklepu jest przekazywana Klientowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu Sklepu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług elektronicznych), poprzez usunięcie Konta w Serwisie.
5. Zmiana Regulaminu o której mowa w ust. 3 nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
6. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2023
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   

_________________________________ Miejscowość, data


.............................................  
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/  

.............................................
Adres konsumenta(-ów) 

.............................................
Nr telefonu


+ECORIDE Poland
PN Group Poland Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 46 a
80-175 Gdańsk
NIP: 604 019 61 94
                        

Niniejszym oświadczam, iż w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(teks.t jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) odstępuję od umowy nr …….. zawartej

dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ Numer

zamówienia .....................................................................   Data zamówienia*/odbioru* rzeczy ................   ......................................................  
Podpis konsumenta(-ów)              
     
_________________________________ Miejscowość, data


.............................................  
Imię i nazwisko Przedsiębiorcy  

.............................................
Adres Przedsiębiorcy  

.............................................
Nr telefonu  

NIP ...................
REGON  ...................                                                                             

+ECORIDE Poland
PN Group Poland Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 46 a
80-175 Gdańsk
NIP: 604 019 61 94
                    

Niniejszym oświadczam, iż w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) odstępuję od umowy nr …….. zawartej

dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................Numer

zamówienia .....................................................................   


Data zamówienia*/odbioru* rzeczy .......................................   


......................................................  
Podpis Przedsiębiorcy