Polityka prywatności ECORIDE

W Ecoride  wierzymy, że Twoja prywatność jest ważna, abyś mógł czuć się bezpiecznie, przekazując nam swoje dane osobowe. Poniższe wytyczne zgodnie z przepisami o ochronie prywatności (RODO) wyjaśniają, w jaki sposób pracujemy, aby chronić Twoją prywatność i Twoje prawa.
Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je wykorzystujemy, kto ma do nich dostęp i na jakich warunkach, a także w jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa dot, sposobu i zakresu ich przetwarzania.
 
1.         
Administratorem Danych Osobowych jest PN Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce zarejestrowaną pod numerem spółki 6040196194, adres: ul. Jabłoniowa 46a, 80-175 Gdańsk, prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


2.
Rejestracja i założenie konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie Formularza, w którym podawane są następujące dane Klienta:
a) Imię i Nazwisko
b) Nazwa/Firma
c) Numer NIP
d) Numer REGON
e) Nr telefonu
f) Adres E-mail
g) Hasło


3.
Dane osobowe Klienta o których mowa w pkt 2 a-f mogą być przetwarzane na podstawie:
a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
- realizacji zakupów - składania zamówień
- rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);
b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
c) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
- wyboru preferowanej formy przekazywania informacji  marketingowych;
- zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
- marketingu Towarów i usług dodatkowych, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego Towarów i Usług Dodatkowych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty Towarów lub Usług Dodatkowych uwzględniającej preferencje zakupowe;
- przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
- kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
e) obowiązku prawnego (określonego art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

4.
Dane osobowe w zakresie o którym mowa w pkt. 2 a-f mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora:
a) podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe;
b) hostingodawcy strony internetowej    https://pl.ecoride.com
c) podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych;
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 
5.
Oprócz przypadków wymienionych w pkt 3, dane osobowe w zakresie o którym mowa w pkt 2 mogą być przekazywane również:
a) producentom i autoryzowanym serwisom – w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji;
b) podmiotom świadczącym usługi serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne;
c) firmie ubezpieczeniowej (w przypadku wykupienia ubezpieczenia Towaru);
 
6.
Dane osobowe o których mowa w pkt 2 mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.
Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;
c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
 
8.        
W celu realizacji swoich uprawnień uprzejmie proszę skontaktować się z Administratorem bezpośrednio za pomocą następujących danych kontaktowych:
•   Adres e-mail: kontakt@ecoride.com
Adres Poczty Tradycyjnej:
PN Group Poland Sp z o.o.
Ul. Jabłoniowa 46a
80-175 Gdańsk
Nr Tel.: +48 533 982 421

9.
W razie wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt 6 lit. b, Administrator niezwłocznie dokonuje usunięcia danych wskazanych w treści sprzeciwu albo wskazuje Klientowi podstawę prawną, która uniemożliwia spełnienie żądania. 


10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.


11.
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO oraz innych aktów prawnych (w szczególności polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.


12.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Klient akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Sprzedawcy poprawną realizację zamówień, dostarczanie informacji marketingowych oraz gromadzenie anonimowych informacji statystycznych. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.


13.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 13.05.2023